JA A KRAJNY RADA?

HÓSTNY PŘINOŠK HARIGA

Mój hłós wón ma!

Što je to wosebite na komunalnej politice? Direktny kontakt k ludźom, jich wobdarjenosćam a zajimam, tež jich starosćam a problemam. Komunalna politika njewučerpa so z tym w financielnych budgetach, zakonjach a wukazach. Tež nic w ideologiskich směrnicach a přeswědčenjach. Komunalna politika bjez bliskosće, bjez empatije za ludźi njewuńdźe.
Ćežišća dyrbja so definować, zo bychu so cile docpěli. Kak chcemy žiwi być? Što woznamjenja "wnučkokmanosć"? Što chcemy za 10 abo 20 lěta zmištrować? Što ma so činić, zo so přichod radźi? Zo so poradźi za wšitkich, njehladajo staroby, socialnych wobstejnosćow abo pochada. Wšo to a hišće wjele wjace wopisuje to, štož ma krajny rada, štož dyrbi Waš krajny rada sćělesnić.


„LUDEJ NA HUBU HLADAĆ” – CYLE PO LUTHERU – NIC PAK PO HUBJE RĚČEĆ.

Udo Wićaz je nazhonity zo by wotmołwy namakał. Wotmołwy na horjeka skicěrowane prašenja a hišće wjele wjace. Wuspěšnje jako wjelelětny wjesnjanosta po płoninje najwjetšeje gmejny našeho wokrjesa. Přez swój pochad a jeho skutkowanje we Łazu nazhonity w zmysle trěbnosćow so radźaceje strukturneje změny.

Jeho skutkowanje z lěta 2016 jako prěni přirjadnik we wokrjesnym zarjadnistwje je garant za trěbnu wědu wo zwiskach, zamołwitosćach a k zaručenju kontinuity. Kontinuita a zmužitosć k nowemu je w našich njeměrnych časach wažna hódnota.

 

ŠTO JE TO WOSEBITE NA KOMUNALNEJ POLITICE?

Njeje žanych čerwjenych, čornych, zelenych, žołtych abo módrych pućow – jenož dobre a hubjene, trěbne a zbytne. Komunalna politika je ludźom a wěcy winowata. Čińće tohodla kaž ja – wolće Uda Wićaza za krajneho rady našeho wokrjesa Budyšin!

 

Waš Michał Harig