JA A KRAJNY RADA?

Zmištrowanje krizow z jasnym kompasom

Što mje, wróćo zhladujo na zašłe lěta, najbóle z wjeselom dopjelnja? W mojim skutkowanju jako hłownohamtski wjesnjanosta gmejny Łaz, kaž tež w zašłych sydom lětach mojeje funkcije jako prěni přirjadnik resp. zastupowacy krajny rada přewahuje při wšitkich ćežach a zašłych krizach spokojnosć, wšako móžach mnoho pohibować. Wono je předewšěm začuće, zo při mnohich projektach něšto trajne a dołhodobne stworich, štož mje w tym zesylnja, mój puć dale kročić. Myslu při tym wosebje na wšitke šulske projekty, kotrež su za kubłanje našich dźěći tak wažne, na wosebite twarjenja kaž dwórnišćo Budyšin abo wuspěšny wutwar šěrokopasmoweje internetoweje syće w cyłym wokrjesu. To wšo ma za hospodarske a turistiske wuwiće regiona wulki wuznam.

Cyłe moje dźěło orientuje so na tym, dwoje cile ze sobu zwjazać: Zachowanje našich stawiznow a našich tradicijow za přichodne generacije a dalewuwiwanje a modernizowanje našeho regiona. Woboje słuša hromadźe. Sej wědomi našich tradicijow, je naš wid kruće na přichod wusměrjeny. W tutym zmysle sym na přikład jako wjesnjanosta Łaza radnicu, kotraž běše něhdy stare ryćerkubło, saněrować dał. Tež sym koncepty za pohórnistwowu krajinu, mjez druhim w zwisku z turistiskim wotkryćom Třižonjanskeho jězora, wuwił.

Zhladuju z wulkim respektom na nadawki a zamołwitosć funkcije krajneho rady. Měnju, zo mam trěbne nazhonjenje a wolu něšto wuskutkować a tak aktualne a přichodne wužadanja našeho wokrjesa zmištrować móc. Při tym chcu na kóždy pad swojim zasadam swěrny wostać. Moje mnohostronske nazhonjenja jako předewzaćel, wjesnjanosta a prěni přirjadnik, kaž tež wěstosć, wysoko motiwowany a kompetentny team na mojej stronje wědźeć, dadźa mje optimistisce do přichoda hladać, jara rady jako Waš krajny rada za wokrjes Budyšin, jeli mi swoju dowěru 12. junija wuprajiće.

→ MOJA WITA

 

 

Waše ideje su mi wažne

Bliskosć k wobydlerjam je moje dźěło přeco charakterizowało. Tak njech tež wostanje. Z mnohich rozmołwow, kotrež sym wjedł, móžach ideje a móžnosće wuwića za naš wokrjes zrodźić. Wjeselu so tuž na mnohe dalše rozmołwy. Sće wšitcy přeprošeni, ze mnu do rozmołwy přińć.

*Winowatostne polo

 

 

JELI CHCEĆE UDA WIĆAZA PŘI WÓLBNYM BOJU PODPĚRAĆ, POMHAJĆE ZE SWOJIM DAROM.

Konto za dary:
Wokrjesny zwjazk CDU Budyšin
IBAN: DE35 8555 0000 1000 0024 69
BIC: SOLADES1BAT
Wokrjesna nalutowarnja Budyšin

Zaměr wužiwanja: dar LR-Wahl 2022 + WAŠE MJENO + ADRESA
Samozrozumliwje dóstanjeće wotpowědne darjenske wopismo.