UDO WIĆAZ

MOJA WITA

Žiwjenjoběh a wuwiće

WOSOBINSKE DATY

rodźeny dnja 30.09.1971 we Wojerecach
ewangelski
swójbny staw: zmandźeleny
w domjacnosći bydlace dźěći: 4

 

POWOŁANSKE NAZHONJENJA

01/2016 hač do dźensnišeho – prěni přirjadnik wokrjesa Budyšin

Zamołwitosć za slědowace zarjady z někak 750 sobudźěłaćerjemi
→ financny zarjad a wobdźělenski management
→ personal a nutřkowny serwis
→ twarski a ležownostny zarjad
→ šulski zarjad
→ młodźinski zarjad
→ strowotniski zarjad
→ zarjad za dohladowanje zežiwidłow a weterinarny zarjad
→ zarjad za wukrajnikow
→ team za organizaciske wuwiće


Zwoprawdźene projekty
→ 2017 hač do dźensnišeho – wuwiće organizacije – analytiske zhladowanje na spjelnjenje nadawkow, ze zaměrom zarjadniske wotběhi polěpšić
→ 2016 hač do dźensnišeho – ležownostna koncepcija – polěpšenje wužiwanja płoninow na dobro eficientnišeje struktury kóštow
→ 2016 hač do 2020 – projekt “dwórnišćo Budyšin” -> zasydlenje zarjadow, kotrež maja wulku ličbu wopytowarjow, jako centralne zarjadniske stejnišćo ze zaměrom, kóšty znižić
→ 2016 zmištrowanje azyloweje krizy – z wida kóštow wusměrjenje na centralne zaměstnjenje
→ 2017 hač do dźensnišeho – projekt “Campus Lessingoweho gymnazija”
→ 2018 – Wyša šula Kinspork -> nowotwar k zaručenju dwučaroweje šule
→ 2018 – Wyša šula Woćicy-Okrila -> nowotwar sportoweje hale, kotraž wobsahuje dwě hrajnišći
→ projekt šěrokopasmoweje internetoweje syće
→ 03/2020 hač do dźensnišeho – nawod při zmištrowanju koronoweje krizy
→ 2021 hač do dźensnišeho – nawod při zmištrowanju afriskeje swinjaceje mrětwy
→ 2018 hač do dźensnišeho – podpěra Körse termy w Korzymje
→ 2016 hač do dźensnišeho – zachowanje a saněrowanje kupjele w Kamjencu
→ 2019 hač do dźensnišeho – wuwiće wyšeje šule w Arnsdorfje
→ 2016 hač do dźensnišeho – wuwiće wyšeje šule w Barće
→ 2019 hač do dźensnišeho – rozšěrjenje gymnazija we Wulkich Rjedorjecach → 2019 hač do dźensnišeho – nowotwar doma 2 gymnazija w Radebergu
→ 2019 – 2021 – planowanje šulskeje syće, wosebje k trajnemu zaručenju stejnišćow wyšich šulow a gymnazijow


08/2001 do 12/2015 – hłownohamtski wjesnjanosta gmejny Łaz

Zwoprawdźene projekty

→ nadźěłanje zakładow k nowowuwiću a strategiskemu wusměrjenju turizma w zwisku ze saněrowanskimi naprawami při Hórnikečanskim, Mortkowskim a Slěbornym jězoru (w dźěle wot lěta 2014)
→ rjadowanje zamóženja a jednanja nastupajo zarunanja za gmejnu Łaz w zwisku ze saněrowanjom Hórnikečanskeho a Slěborneho jězora (w dźěle wot lěta 2013)
→ nowostrukturowanje zarjadnistwa k 01.01.2013 w zwisku ze zawjedźenjom knihowanja po systemje “doppik” a rozpušćenjom swójskeho zawoda gmejny Łaz k strukturje zarjada z dwěmaj hamtomaj
→ přesadźenje projekta "na potrjeby wusměrjene rjadowanje časow zastaranja” w pěstowarnjach gmejny Łaz w lěće 2011
→ wopisanje nadawkow ke koncepcionelnemu wobdźěłanju projekta "zwiski mjez Łazowskimi jězorami" w lěće 2010 w zwisku ze saněrowanjom jězorow, kotrež nastachu z něhdyšich wuhlowych jamow
→ nadźěłanje strategiskich koncepcijow k přesydlenju firmy Swanenberg tzwr w zwisku ze saněrowanjom nasypa železniskeje čary blisko Łaza w lěće 2008
→ koncepcije k turistiskemu wuwiću Hórnikečanskeho, Mortkowskeho a Slěborneho jězora w lěće 2008
→ wuwiće stejnišća gmejnskeho zarjada we Łazu a rewitalizacija knježeho domu kubła we Łazu k radnicy jako centralne zarjadniske stejnišćo w dobje 2005 do 2007
→ Strategiska koncepcija k wuwiću zarjada we wuslědku zapřijeća gmejny Hórnikečanski jězor jako sedma gmejna do Łazowskeje gmejny a noworjadowanje zarjada w lěće 2005
→ rozpušćenje deficitarneje turistiskeje tzwr a integrowanje nadawkow do tehdyšeho swójskeho zawoda gmejny Łaz w lěće 2003
→ załoženju swójskeho zawoda gmejny Łaz na zakładźe rozpušćenja zaměroweho zwjazka za pitnu wodu a wopłóčki Wojerecy w lěće 2002


1995 do 07/2001 – nawoda filialy a rjemjeslniski mišter srjedźneho předewzaća

→ natwar nowych strukturow kupcow a strukturow rozšěrjenja k zawěsćenju předewzaća
→ zhotowjenja poskitkow a kalkulacije, wujednanje zrěčenjow
→ Techniske rysowanki instalacijow, mašinow a za to trěbne wobličenja
→ wuwiće deficitarneho dźěla předewzaća k zawodej, kotrež je kmane, na hospodarskich wikach wobstać a z druhimi zawodami konkurować.

 

1993 do 1995 – twarski nawoda

1992 do 1993 – rjemjeslnik

01/1991 do 11/1991 – montaža we wukraju w republice Kazachstan, dźěło při „trasy”

 

STUDIJ

10/2010 do 09/2013 – studij na fakulće hospodarskich wědomosćow / TU Kamjenica
→ akademiski stopjeń: Master of Business Administration
→ akreditowany masterowy studijny směr – kónčny predikat „derje”
→ tema masterthesis: Public relations jako na kupcow orientowany komunikaciski instrument relationship-marketinga komunalnych zarjadnistwow – přepytowanje gmejnow a městow hač k wulkosći dźesać tysac wobydlerjow

10/2001 do 10/2004 – studij na Sakskej zarjadniskej a hospodarskej akademiji
→ wotzamknjenju k zawodnemu hospodarjej
→ zakónčacy predikat „derje”

 

POWOŁANSKE DALEKUBŁANJE

09/1993 do 06/1996 – mišterska šula / rjemjeslniska komora Drježdźany
→ wotzamknjenje jako rjemjeslniski mišter
→ zakónčacy predikat "derje"

 

POWOŁANSKE WUKUBŁANJE

09/1988 do 09/1990 – wuwučowanske wukubłanje na płunoweho a wodoweho instalatera
→ zakónčacy predikat "jara derje"

Šulske kubłanje
09/1978 do 06/1988 – Polytechniska wyša šula Łaz
→ zakónčacy predikat „jara derje”

 

ČESTNE ZASTOJNSTWA

→ 11/2013 hač do dźensnišeho – prezident zwjazka wudźerjow zwjazka "Elbflorenz" Drježdźany z. t.
(regionalny zwjazk 221 towarstwow wudźerjow we wobłuku wuchodneje Sakskeje, 18.000 čłonow)
→ 11/2013 hač do dźensnišeho – wiceprezident Krajneho zwjazka sakskich wudźerjow z. t.
(Zwjazk třoch sakskich regionalnych zwjazkow, 43.000 čłonow)
→ 02/2016 hač do dźensnišeho – předsyda towarstwa Psyči klub Łaz z. t. w Towarstwje za němske wowčerske psy z. t.
→ 10/1996 hač do dźensnišeho – kamerad dobrowólneje wohnjoweje wobory / gmejnska wohnjowa wobora Łaz
→ 09/2009 do 07/2015 – starši rěčnik / Leon-Foucaultowy gymnazij Wojerecy
→ 08/2008 do 12/2015 – wokrjesny radźićel a čestnohamtski zastupjer krajneho rady / wokrjes Budyšin
→ 08/2004 do 07/2008 – wokrjesny radźićel a čestnohamtski zastupjer krajneje radźićelki / wokrjes Kamjenc
→ 01/2002 do 10/2008 – likwidator Wojerowskeho zaměroweho zwjazka za pitnu wodu a wopłóčki (wolumen likwidacije 110 mio. eurow)
→ 07/98 do 07/2001 – gmejnski radźićel w gmejnje Łaz
→ 07/98 do 07/2001 – wjesny předstejićer we Łazu