ĆEŽIŠĆA

WODŹENSKE TEMY

Zamołwitosć a přichod we wóčku

Wokrjes zamołwja mnohe wobłuki, kotrež maja za wšědny dźeń ludnosće wulki wuznam. Seriozne dźěło minjenych lět je tomu wjedło, zo je naš wokrjes financielnje stabilny. Tute dobre wuchadźišćo je wažne, dokelž nam trěbne wuwiće zmóžni, z kotrymiž móžemy politiku aktiwnje wukonjeć a swójske akcenty sadźeć.

Zadołženje wokrjesa je daloko pod přerězkom a dowoli nam na přikład, na acykliske wotběhi krizow reagować. Přirunajo ze wšěmi wokrjesami Sakskeje leži sadźba našeho wokrjesneho wotedawka w delnjej třećinje a naša inwesticiska kwota, ličena na wobydlerja, daloko nad přerězkom. Jeničce w zašłych 6 lětach zmóžni nam tole: 98 mio € do šulskich twarjenjow, 8 mio € do sportowych připrawow, 9 mio € do zarjadniskich twarjenjow a nadróžnych mištrownjow kaž tež 9,5 mio € do wuchowanskich stražow inwestować. Ze 84 mio € móžachu so 49 dróhowe twary, mjez nimi 90 km wokrjesnych dróhow saněrować a wutwarić. Z wutwarom spěšneje datoweje syće za internet njejsmy w Budyskim wokrjesu naše města a gmejny sami wostali a smy z tutej něhdźe 100 mio € inwesticiju najwjetši šěrokopasmowy projekt Němskeje zrealizowali.

Nochcemy so na našich wukonach wotpočnyć a měrimy nadźijepołnje pohlad do přichoda. We wobłuku kubłanja ma so dale wjele činić. Dźěći su mi wosebje wažne, tak chcu temu spěchowanje dorosta sylnišo do fokusa wzać. Runje tak wažne je mi hospodarske wuwiće wokrjesa – při tym dyrbimy so aktiwnje wužadanjam strukturneje změny stajić. Nimo toho nochcu temu "čestnohamt" z wočow zhubić, přetož angažement mnohich je a wostanje wažny element našeho wuspěcha.

 

 

 

JELI CHCEĆE UDA WIĆAZA PŘI WÓLBNYM BOJU PODPĚRAĆ, POMHAJĆE ZE SWOJIM DAROM.

Konto za dary:
Wokrjesny zwjazk CDU Budyšin
IBAN: DE35 8555 0000 1000 0024 69
BIC: SOLADES1BAT
Wokrjesna nalutowarnja Budyšin

Zaměr wužiwanja: dar LR-Wahl 2022 + WAŠE MJENO + ADRESA
Samozrozumliwje dóstanjeće wotpowědne darjenske wopismo.