WODŹENSKE TEMY

KUBŁANJE & DIGITALIZACIJA

Kubłanje je wuměnjenje za wědomostne slědźenje a wuwiwanje, z tym tež za hospodarski wuspěch a na kóncu tež towaršnostnemu derjeměću přinošuje

TOHODLA:

Budyski wokrjes je jenički wokrjes Sakskeje z poskitkom nošerstwa wyšich a dalewjeducych šulow. 30 z 135 šulow je w nošerstwje wokrjesa a něhdźe 12.000 wot 35.000 šulerjow w Budyskim wokrjesu wopytaja jednu z tutych šulow. Přez wysoki niwow inwesticijow móža so dobre ramikowe wuměnjenja a do dalokeje měry tež podobny staw kwality zaručić. Jedna z najwjetšich twarskich naprawow šulow w Sakskej (inwesticija něhdźe 30 mio. €), je campus Lessingoweho gymnazija w Kamjencu z integraciju měšćanskeje biblioteki. Tuta móže so k spjelnjenju swojeho postajeneho nadawka w lěću přepodać. Potrjeby kubłanja buchu w zašłych třoch lětach w planach šulskeje syće manifestowane a z tym wuwiće kubłanskeje krajiny z widom daloko přez lěto 2030 rysowane.

K zawěsćenju wysokohódnotneho kubłanja budźemy sćěhowace projekty realizować:
→ wyša šula Bart z ćěłozwučowarnju
→ znowazałoženje wyšeje šule Arnsdorf kaž tež šulski nowotwar z ćěłozwučowarnju
→ rozšěrjenje gymnazija we Wulkich Rjedorjecach
→ narunanski nowotwar za dom 2 gymnazija w Radebergu

 

Digitalizacija

Wokrjes Budyšin je z realizowanjom najwjetšeho šěrokopasmoweho projekta cyłeje zwjazkoweje republiki po cyłym wokrjesu wuměnjenja za dale dobre wuwiće tworił.

Z pokročowanjom wutwara šěrokopasmoweje internetoweje syće so wuměnjenja stejnišća za dźěło a žiwjenje jasnje polěpša. We wokrjesu jara pozitiwny staw měł so dale wužiwać a "předskok" dale wutwarić. Za wotstronjenje tak mjenowanych šěrych blakow dyrbi so swobodny stat k spěchowanju wuznać, zo móhli so zwjazkowe srědki wotwołać. Budyski wokrjes je w šěrokopasmowej ofensiwje swój know-how za dalše wotkryće dopokazał.

 

 

Digitalizacija w kubłanju

Ze šěrokopasmowej internetowej ofensiwu je Budyski wokrjes wšitkim šulam we wokrjesu šěrokopasmowy internetowy zwisk zhotowił a tak wuměnjenje za digitalne kubłanje stworił.

→ z lěta 2019 – zwoprawdźenje "Digitalny pakt šule"

Wobjim w sumje cyłkownje: 13.700.000,00 eurow
→ spěchowanske srědki 6.742.206,75 eurow
→ swójske srědki někak 6.000.000,00 eurow


Mjezystaw (januar 2022):

→ 9 šulow přetwarjenych
→ 3 dalše tuchwilu w přetwarje
→ 7 dalšich w stawje planowanja/wupisanja za lěto 2022


ŠTO SO HIŠĆE ČINI?

→ někak 5 do 7 šulow wob lěto – twarske skrućenje (struktury internetowych syćow, staw techniki)
→ w kóždej rumnosći stwori so wuměnjenje za digitalnu wučbu
→ wobnowjenja wšitkich aktiwnych nastrojow techniskich syćow a serwerow


CIL:

→ wutworjenje ramikowych wuměnjenjow za digitalne kubłanje po ramikowym wučbnym planje wot lěta 2025
→ ponowjenje wobstejacych wužiwanskich nastrojow – čas hospodarskeho wotpisanja je w přichodźe 5 lět
→ wobstaranje dalšich wužiwanskich nastrojow (tafle, tablety, atd.) w ramiku hospodarskich móžnosćow

 


dalše wodźenske temy

 

Waše ideje su mi wažne

Bliskosć k wobydlerjam je moje dźěło přeco charakterizowało. Tak njech tež wostanje. Z mnohich rozmołwow, kotrež sym wjedł, móžach ideje a móžnosće wuwića za naš wokrjes zrodźić. Wjeselu so tuž na mnohe dalše rozmołwy. Sće wšitcy přeprošeni, ze mnu do rozmołwy přińć.

*Winowatostne polo

 

 

JELI CHCEĆE UDA WIĆAZA PŘI WÓLBNYM BOJU PODPĚRAĆ, POMHAJĆE ZE SWOJIM DAROM.

Konto za dary:
Wokrjesny zwjazk CDU Budyšin
IBAN: DE35 8555 0000 1000 0024 69
BIC: SOLADES1BAT
Wokrjesna nalutowarnja Budyšin

Zaměr wužiwanja: dar LR-Wahl 2022 + WAŠE MJENO + ADRESA
Samozrozumliwje dóstanjeće wotpowědne darjenske wopismo.