WODŹENSKE TEMY

MY A UKRAINA

Solidarita, čłowjeskosć a mudry management su prašane!

Runje tak, kaž mnohich wobydlerjow Němskeje, zaběra mje wězo, kak móžemy našim ukrainskim susodam najlěpje pomhać. Zakonjedawar je na njekomplikowane wašnje prěnje wěcy z pragmatiskimi regularijemi postajił. To je derje tak.

Wuchadźamy tuchwilu z toho, zo budźeja hač do 5.000 ukrainskich ćěkancow hospodu w našim wokrjesu pytać. Něhdźe 2.000 tu hižo je. Z nich něhdźe 1.400 w priwatnych bydlenjach. 3.000 hišće přińdu a za něhdźe 3.500 ma so priwatna bydlenska móžnosć namakać. Tajku situaciju hišće ženje měli njejsmy, to budźe nas hišće jara wužadać.

Ličba tych, kotrymž mamy pomhać, je z tym wo tójšto wyša hač za čas azyloweje krizy. Najebać toho njeje situacija wonej w lětomaj 2015/16 přirunajomna. Tohodla chcemy tež zaměstnjenja dospołnje hinak rjadować. Město zaměstnjenja we wulkich zhromadnych přebywanišćach měli ludźi nanajspěšnišo do bydlenjow zaměstnić a tak lěpje do našeje towaršnosće integrować. Naša ludnosć pokazuje kedźbyhódnu solidaritu a pomocliwosć, za to ma so wutrobnje dźakować.

Za mnje je cyle jasne: Ani jenički přichadźacy Ukrainjan, kiž je před tutej surowej wójnu a bědu ćěkacy, njebudźe so dale słać. Ani jenički! Kóždy je pola nas witany. Štóž chce dale ćahnyć, móže so pola nas wotpočnyć a so to z najnuznišim zastara. Štóž chce wostać, toho přijimamy.  

Zo bychmy tole zmištrowali, dyrbimy zwólniwi być, hinaše, nowe puće kročić. Ze zwučenymi instrumentarijemi njebudźemy cil njedocpěć. Hižo proste posrědkowanje bydlenjow ćěkacym w našich 57 městach a gmejnach z wjace hač 400 městnami by wokrjesne zarjadnistwo zmolom přežadało.

Tohodla přewjedźechmy dnja 17. měrca 2022 zhromadnje z měšćanostami a wjesnjanostami wurjadnu zhromadźiznu, zo bychmy trěbne a zaměrne jednanje wothłosowali. Njesměmy w tutej situaciji w zamołwitosćach myslić, ale w zmysle snadnišeho zła, resp. w zmysle zastupujomnych rjadowanjow. Při tym dyrbi pragmatika jednanja na prěnim městnje stać. Potom budźemy to tež zhromadnje zmištrować.

Sobudźěłaćerjo měšćanskich abo gmejnskich zarjadnistwow su tola wjele fleksibelniši hač naše wokrjesne zarjadnistwo. Prošu nic wopak zrozumić. Ale jeničce tónle potencial na ličbje sobudźěłacych z wotpowědnymi znajomosćemi wobstejnosćow w měsće a gmejnje, njeby wokrjesne zarjadnistwo scyła zwjesć móhło. Wjesnjanosta móže ze swojim zarjadnistwom abo swojim twarskim zawodom na městnje wo wjele spěšnišo jednać: na přikład so wo meblěrowanje bydlenjow, wo rozdźělenje ludźi a přenajerjow abo prěnje hromadźenje trěbnych wosobinskich datow starać.   

Zhromadnje, njekomplikowane a pragmatisce – to z cyłym rjadom městow a gmejnow hižo cyle porjadnje funguje. Dźakuju so kóždemu wjesnjanosće za zhromadne postupowanje a skutkowanje na dobro samsneho cila jara, jara wutrobnje.

A mam nadźiju, hdyž w tutej krizy ze změnjenjom wobstejacych strukturow dopokazamy, zo z wjele mjenje předpisami, za to pak z wjace čłowječej dowěru a rozumom wěcy zmištrować móžemy, potom dyrbi to tola tež na naše dalše jednanje pozitiwnje wuprudźeć a nadźijomnje pomhać, běrokratiski monster wotwobarać. Dowolće mi znajmjeńša tule nadźiju a dowěru.

Dźensa steji zaměstnjenje w bydlenjach na prěnim městnje, jutře integracija dźěći do pěstowarnjow a šulow a zajutřišim posrědkowanje Ukrainjankow do našich dźěłowych wikow. Měli, haj dyrbimy tute hrózbne wobstejnosće jako šansu za našu towaršnosć zapřimnyć a ju prosće wužiwać.

Haj, mnozy nas po kóncu wójny tež zaso wopušća a so połni hordosće do swojeje domizny nawróća, zo bychu ju zaso natwarili. To jim tež přejemy a při tym budźemy jim k pomocy.

Ale cyle sprawnje – hižo při přijězdźe prěnjeho busa w našim wokrjesu w měsće Wjelećin, widźach pola mnohich žonow, kotrež swoje dźěći kruće w ruce dźeržachu, prózdny wid. Za nich njesteješe jenož prašenje, hdźe smy nětko? Haj, strach leži za nami, smy we wěstosći.

Česćeni knjenje a knježa, ja móžach tež wjele prózdne woči a zapadnjene mjezwoča spóznać. Tute woči přeradźichu prašenje: Budźe naš dom hišće stać, budu nana swojeho dźěsća, lubowaneho mandźelskeho hdy zaso widźeć? A wjele wóčkow hladaše při tym starosćiwje a drje tež jara skeptisce. Tute ćerpjenje njemóžeš scyła hišće tak prawje zapřimnyć.

A tohodla zaleži na nami a w našej zamołwitosći, lubi přećeljo, hač tutych sobučłowjekow tak pola nas integrujemy, zo so po móžnosći derje a zastarani pola nas čuja. Čim lěpje tutych ludźi integrujemy, ćim prjedy wobsteji pola mnohich jednoho dnja snano přemyslowanje, pola nas nowu domiznu namakać.

A hdyž zwosta wot 5.000 ludźi jenož 20%, potom bychu to snano 1.000 hladanskich mocow, chorobnych sotrow, wučerkow, kubłarkow, předawarkow, dorostowacych wučomnikow přichoda byli - ludźi kaž ty a ja, wobohaćenje našeje towaršnosće. To dyrbi naš zaměr być, móžemy při tym jenož dobyć – pak dobru dopomnjenku abo dobreho sobučłowjeka – woboje njemóže škodźeć! 

Pokiw budź mi hišće dowoleny: Njedajće nas Ukrainjanow jako ćěkancow pomjenować, dajće nas wo hosćoch a přećelach rěčeć – woni su sej to zasłužili a budźa nam za to dźakowni.

... DO DŹĚŁA – ZA NICH, ZA NAS, ZHROMADNJE!

 


dalše wodźenske temy

 

Waše ideje su mi wažne

Bliskosć k wobydlerjam je moje dźěło přeco charakterizowało. Tak njech tež wostanje. Z mnohich rozmołwow, kotrež sym wjedł, móžach ideje a móžnosće wuwića za naš wokrjes zrodźić. Wjeselu so tuž na mnohe dalše rozmołwy. Sće wšitcy přeprošeni, ze mnu do rozmołwy přińć.

*Winowatostne polo

 

 

JELI CHCEĆE UDA WIĆAZA PŘI WÓLBNYM BOJU PODPĚRAĆ, POMHAJĆE ZE SWOJIM DAROM.

Konto za dary:
Wokrjesny zwjazk CDU Budyšin
IBAN: DE35 8555 0000 1000 0024 69
BIC: SOLADES1BAT
Wokrjesna nalutowarnja Budyšin

Zaměr wužiwanja: dar LR-Wahl 2022 + WAŠE MJENO + ADRESA
Samozrozumliwje dóstanjeće wotpowědne darjenske wopismo.